تبلیغات
بــَرگ هـــاےِ بـــاراלּ خــــورבه

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه شنبه 25 تیر 1392
ن : رَِهــــــا نظرات ()

روســـتـا                            
                                          


بــاد

               در مـלּ

                               جـریـاלּ دارد  و

مـــےِ دهـد  بـوےِ نـم روستا


                   خنکاےِ    شــبـح گـونـه درخــتـاלּ

                                   و

                         هــارمـونـــےِ  ـ جـیرجـیرک ها          پــشـت چــشـمان بـسـته ام

                                            مــردگـاלּ را

                                                                 زنـده مـــےِ  کــنـد
پنجشنبه 8 فروردین 1392
ن : رَِهــــــا نظرات ()

درد دل یک زלּ
                              

 

صـدایـم می زنـــےِ

به نــام

نـقـش ِ

                     منفـــور فیـلم هــا

بــوےِ کـلام صــادقـانـه ام ،

                                     تـعـفלּ دروغ مـےِ خـوانـــےِ

و

هـرثـانیـه روےِ  سלּ

سـجــاده ات را آب مــےِ کشــــےِ ؟

جمعه 15 دی 1391
ن : رَِهــــــا نظرات ()

عــکس هــــــاےِ قدیـــمــےِ


مــَشــغــول جــمــع کـــردלּ ِ


                            عــکس ِ هـــاےِ رنــگ و رو رفــتـــه ےِ

                                                                                قدیـــمــےِ اےِ    

...


دیـــگـــر مــَלּ ،

                                آלּ آدَم قدیـــمــےِ نیــــســـتَـــم !


                 عــکس ِ هـــا را جــمــع کـــن

                    خـــواســتےِ بـــریـــز دور

                            یـــــــــا


                                                    آتــــش بـــزלּ
              نــقــشــه اےِ نــدارم 

                                             بــراےِ 

                                                          آیـــنــده ام بـــا

                                                                                          تــــو .


سه شنبه 16 آبان 1391
ن : رَِهــــــا نظرات ()

پـــــــل ِ نـــوامــبـــر

بــا لــبــاس ِ نـازکـــــَم

                                بـــدون ـ لــبــاس زیــر


                                                        و


                                                                        کـــفــشـــےِ بـــزرگ

از تــخــتـــه خــوابـــےِ


                                        کــہ بــر رویـــش کـــودکـــانــہ خــوابــیــــد ےِ

   بـــہ ســـوےِ


                                      پـــل ِ نـــوامــبـــر دویــدَ ــم


  پــُشــت ِ ســـرم

                     تــــوی مــہ

                                 و

                                        ســـوت ِ قــطـــار بــرقــِِےِ

                     
                        فــَریـــاد مــی زدےِ

                                                      " بــایـــســت "

                                                                                          "صـــبــر کــُن"  اشـــکـــَم ایـــســتـــاد

                                         بـــر روےِ کـــاشـےِـ شــکســـتـــہ ےِ  ِ پــل ِ نــوامــبــر


لـــبـــانــَت گــنـــجـــشــک ِ لــرزانـــےِ شـــد

                                بـــر روےِ لـــبـــانـــم


شــــــــــال گـــردَنـــم را


                                    بـــر رو ےِچــشـــمـــان ِ نــگـــران وُ خـــواب آلـــودَت


                                                                                                             گــذاشـــتَـــــم


 و پـــشـــت ِ مـــو هـــایــت بــَســـتــــم


                                                               وقـــت تَـــمــــام شــــد


                                                                           نـــــہ 

                                                                               مــــن بــــو دَ ـــم

                                                                                     و

                                                                           نـــــہ

                                                                               تـــــو ....!       

                 


چهارشنبه 3 آبان 1391
ن : رَِهــــــا نظرات ()

ابر بی صدا

بــــــــــی هــَـوا
                      ابــــــر                                   بــــالاـــی ســَـرــم آمـــد!                                                             _ چـــِه بـــی صــِـدا آمــــــد _چـــــــتـرـــی نــــدارمو                               نـــه .. نـــه                                               بــــارانـــی  کـــه بـپــــوشــــَـم.

( تعداد کل صفحات: 14 )

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]