تبلیغات
بــَرگ هـــاےِ بـــاراלּ خــــورבه - Girl With Red Dress

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه 13 فروردین 1391
ن : رَِهــــــا نظرات ()

Girl With Red Dress
                           


یــِکی یـــِکی  جــَمــع مـــی کـــنم

                                       تــُهــمـَـت هــا را؛

                                                      و بــا هــَم مـخـلـُوطـ مــِی کــنم


            تــا رقــیــق شـــود ُ

                                     رنــَگـــ قـِـرمــز بـِگـیــرد


اکــنـُون لـِـنـزــی از رنــگ چـِـشــمــان ژاوِر

                                            تــوی چــشــمـانـم مـ ــی گـُـذارــَم


تــا اسـتـِخــوان َـهایــم بــه حــرکـَـت در آیــد


نــَشـنـیـدــی!!!

                  دنــده ـهایــم شــِکـســت (!)


راه مــی گـُـریــزد

                       مـَـن بــه دنـبـالــش

                                               بـا  - پـیـراهـن قـرمـز-  بـه تـَـنـم 


             مـــــی دوـــم

                        اُســتـخــوان ـهــایــم

                             هــرکـُـداــم

                      بــه ســـویـــی در حــرکـــتـنـد

                      سـَـوار بـَرقـَطـره هــا شــده انـد


چـــراغ ســبـز شـــد

  ایـســتـادــم..

پــا بــه پــا مـــی کـــردم


 عــقــربــه ها

       یـکی پـس از دیـگـرـی مــی پـریـدن

                                   از روـی صَـفـحـه دایــره ای

                                                             سـاعـت پـانـدول دار شــهر

       ...

 آمــدـی

 لـِبـاس قـرمـز رنـَگ را بـه تــن َـم دیــدی

دنــدان ـهـایـت پــیـدا شــد

ایـن هـمــان چــیـزی بـُـود

که مــِی خــواســتـی بـبـیـنـــی

        و


تـَـبـعــیـدــَم کــردــی

                        بــه - مـُـغــاک آپــسـو-

  و

  لـــی لــــی کـُـنــان

                        بـه دَفـتـرت بـَـرگــشــتــی

..

دَر- آپــســو-

             لـِـبـاــس قــرمــزــم را پــاره کــردــم

 و

بـا عـُـریـانــی مــَحـض ُ

                                    اَفــســون -ائـــا-

ریــشـــه ــهایــم را

                    تــا خــانــه ــی مــوش کــورها کــِشــانـَـدـَـم

   و

  پــِیـچ خــوردــم

                                 تـــا رســـیــدــَم

        بــه


 -زُوان - ../


----